Logga in

Måndag 18 oktober

Tinnitus och besvär från käksystemet - finns det något samband?

Tinnitus och öronljud definieras som "en ljudupplevelse som inte förorsakas av en inre eller yttre akustisk källa och som inte är orsakad av en experimentell elektrisk stimulering". Tinnitus kan utgöra en stor plåga för den enskilda individen. Ungefär tio till femton procent av befolkningen besväras av tinnitus, och två procent lider svårt av den.

Vilka orsaker finns det till tinnitus?

Det är normalt att höra vissa tinnitusljud. Om man vistas i ett ljudisolerat rum hör man ljud som kommer från den egna kroppen. Det behövs ljud från omgivningen för att dessa ljud inte ska höras. Tinnitus kan utlösas av vissa läkemedel, till exempel salicylsyrepreparat som Magnecyl och Treo.

I princip kan man urskilja tre typer av tinnitus och dessa kan naturligtvis gå in i varandra.

Hörselrelaterad tinnitus 

Detta är troligtvis den vanligaste formen, och den är orsakad av skador i hörselsystemet. Mer än hälften av dem som söker hjälp för tinnitus har en mer eller mindre uttalad hörselskada. Hörselskador som beror på att man under lång tid utsatts för buller och höga ljud går inte att behandla.

Depressions-, ångest- och utmattningsrelaterad tinnitus  

Det finns starka samband mellan besvärande tinnitus och stress, depression ocn ångest. Tinnitus har länge ansetts vara orsaken till dessa problem, men på senare år har man diskuterat möjligheten att sambandet skulle kunna vara det motsatta - att muskelspänningar orsakade av olika psykiska påfrestningar skulle kunna ge upphov till tinnitus.

Kroppsliga orsaker

Mera sällsynt kan tinnitus vara orsakat av avvikelser utanför örat. Ett avvikande flöde i halspulsådern, förträngningar för blodströmmen eller blodkärlsmissbildningar kan ge tinnitus. Även skador i hjärnan kan utlösa tinnitus, men det är mycket ovanligt att det är en tumör i hjärnan eller på hörselnerven som är orsaken.

Var kommer sambandet med käkarna in?

Den femte kranialnerven, trigeminus, innerverar tuggmusklerna men också två andra muskler, tensor tympani och tensor veli palatini. Tensor tympani reglerar spänningen i trumhinnan, och tensor veli palatini reglerar öppnandet av örontrumpeten.

Det finns således en klar anatomisk koppling mellan tuggmusklerna och mellanörats muskler. Det skulle därför kunna vara tänkbart att en ökad spänning i tuggmusklerna, till följd av till exempel tandpressning, samtidigt skulle kunna medföra en ökad aktivitet i mellanörats muskler och orsaka tinnitus och lockkänsla.

Kontrollerade vetenskapliga studier, där man har behandlat spänningar i tuggmuskulaturen, har dock inte givit några entydiga positiva effekter på vare sig tinnitus eller lockkänsla. Därför är den gängse uppfattningen idag att käkmuskel-spänningar sannolikt inte bidrar till dessa öronsymtom.

 

Å andra sidan är det många patienter som upplever att de har lättare att hantera sin tinnitus, och en del patienter rapporterar till och med en minskning av tinnitusljudet när spänningar i tuggmusklerna har eliminerats eller reducerats. Av den anledningen är det högst motiverat att utreda om en patient med tinnitus har en ökad spänning eller felbelastning i käksystemet. Om så är fallet, kan det finnas skäl att sätta in en behandling i syfte att minska dessa spänningar. Detta, i sin tur, kan leda till att man har lättare att hantera och fördra sin tinnitus.

Texten faktagranskad av överläkare Jan Wallquist, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar.

 

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;