Logga in

Lördag 20 augusti

God tandvård till rimlig kostnad

Under 2008 genomför regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. Målet är att det ska bli billigare att besöka tandvården - speciellt för den som har omfattande tandvårdsbehov - och att stärka patientens ställning. Regeringen vill också förbättra konkurrensen på tandvårdsmarknaden och minska den administrativa bördan för tandvårdsföretagarna.

Reformen innehåller en tandvårdscheck - ett allmänt tandvårdsbidrag - till alla vuxna från det år de fyllt 20 år. Ett skydd mot höga kostnader införs. Ett system för referenspriser upprättas och en prisportal på Internet ska göra det enklare för den enskilde att jämföra kostnader mellan olika tandläkare. Reformen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Dagens högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet.

All tandvård berättigar inte till statlig ersättning. Särskilda föreskrifter kommer att finnas för vilka tandvårdsåtgärder vårdgivaren får ersättning för. För dessa åtgärder kommer staten att ange ett referenspris.
Förebyggande tandvård omfattas av ersättningen. Dessutom tandvård som patienten behöver och som gör att patienten slipper smärta och sjukdomar, och har förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. Slutligen ersätts tandvård som ska åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat, men tandvård av rent kosmetiska skäl ersätts inte. Tandvården ska så långt som möjligt bevara munnens vävnader.

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;