Logga in

Måndag 18 oktober

Rörelseträning vid överbelastad käkmuskulatur

Olika rörelseträningsprogram har länge använts, bland annat av sjukgymnaster, för att skapa avslappning i spänd muskulatur och för att förbättra rörelseförmågan i olika leder.

Den här behandlingsformen har visat sig vara effektiv även vid funktionsstörningar och överbelastning i käksystemet. Ibland används rörelseträningen som en isolerad behandling, men inte sällan utgör den ett komplement till annan behandling, till exempel nattligt bruk av bettskena.

Sannolikt är det flera olika verkningsmekanismer som samverkar till behandlingseffekten:

  • Utförande av rörelseträning innebär att man blir mer medveten om sina eventuella ovanor med käkarna, t.ex. tandpressning. Denna ökade medvetenhet gör att man viljemässigt kan undvika att belasta käkarna. Normalt har över- och underkäkens tänder bara kontakt under tuggning och sväljning, totalt cirka 15 minuter per dygn. När underkäken är i vila, ska det vara några millimeters mellanrum mellan över- och underkäkens tänder. Man kan träna på att hitta det mest avslappade läget för underkäken genom att tona på bokstaven M.
  • Genom att upprepade gånger utföra en och samma käkrörelse, t.ex. att gapa stort, så "programmeras" rörelsen till hjärnan, och den kan sedan utföras med mindre ansträngning.
  • Om käkrörelser utförs mot ett lätt motstånd som anläggs med ena handen, så stärks vissa muskelgrupper, medan andra slappnar av.
  • Stretching kan också utnyttjas för att få spända muskler att slappna av.

För att rörelseträningen ska ge en god effekt, så krävs det att träningen utförs systematiskt, helst minst tre gånger per dag. Man utökar träningstiden gradvis med målet att varje träningspass ska vara 2-3 minuter. Ofta tar det litet tid innan rörelseträningen ger effekt på en eventuell funktions-inskränkning och/eller muskelspänning. Inte sällan kan det ta upp till ett par månader innan man märker påtagliga resultat.

Målet är att försöka individanpassa rörelseträningen, där de rörelser som ska utföras anpassas efter den enskilda patientens besvär. Det är därför mycket viktigt att man får en ingående instruktion i och demonstration av hur träningsprogrammet ska utföras. Dessutom erhåller varje patient en skriftlig instruktion.

Det är också viktigt att resultatet av träningen följs upp, och att programmet vid behov korrigeras. Av det skälet kan det inte sällan vara nödvändigt med ganska frekventa uppföljningar i behandlingens början.

I inledningsskedet av denna behandling kan en del patienter uppleva en övergående träningsvärk. I övrigt ger rörelseträning av käkmuskulaturen inte några negativa biverkningar, under förutsättning att träningen utförs på ett korrekt sätt, och att man undviker rörelser som ger värk som kvarstår efter det att träningspasset har avslutats.

Källa: http://www.lj.se/

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;