Logga in

Fredag 19 augusti

Laser

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har jämfört erbiumlaser med traditionell mekanisk teknik vid avlägsnande av karies i sin rapport. Att avlägsna kariesskadad vävnad med laser är i jämförelse med traditionell mekanisk teknik en relativt ny metod vars utbredning i Sverige ännu är begränsad. Laser genererar vid preparation och exkavering mindre vibrationer och lägre ljudnivå jämfört med borr. Det har också hävdats att laserexkavering skulle orsaka mindre smärta under behandlingen och därmed minska behovet av lokalbedövning.

Hur fungerar laser?

Laser är en teknik som skapar ljusstrålar med hög energi. Strålarna är enfärgade, koherenta (samtliga vågor i fas) och har en riktning. Till skillnad mot en traditionell ljuskälla (till exempel glödlampa) sänder laser ut en ljusstråle av en enda våglängd i en smal stråle. Inom tandvården används laser för hård- och  jukvävnadsbehandling med varierande indikationsområden. Dessa våglängder absorberas av tandens hårdvävnad (hydroxylapatit) och vatten. När laserstrålen träffar tandytan absorberas ljuset av vattenmolekyler i tandhårdvävnaden. Detta resulterar i att vattnet snabbt upphettas och förångas. Reaktionen skapar ett högt lokalt tryck och en mikroexplosion varvid tandhårdvävnad avlägsnas.

Frågor och svar

Är laser en effektiv metod för att avlägsna kariesskadad vävnad?

SBU:s bedömning: Laser är likvärdig med borr för att avlägsna kariesskadad tandhårdvävnad. 

Blir behandlingstiden längre?

SBU:s bedömning: Det tar längre tid att avlägsna kariesskadad tandhårdvävnad med laser. 

Medför metoden risk för biologiska komplikationer?

SBU:s bedömning: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma laserbehandlingens påverkan på tandens pulpa. 

Medför metoden risk för tekniska komplikationer?

SBU:s bedömning: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma fyllningens livslängd efter laserbehandling.

Upplever patienter behandling med laser som mer positiv i jämförelse med borr?

SBU:s bedömning: Vuxna patienter föredrar behandling med laser framför borr, medan det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma hur barn upplever laserbehandling.

 

Källa: http://www.tandlakartidningen.se/media/419886/54-56.pdf

 

 

 

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;