Logga in

Lördag 16 januari

Tandvårdsreformen kräver forskning

28 juni, 2008 av Behnam Malekzadeh

Nästan samtidigt som det nya tandvårdsstödet införs lägger regeringen i höst fram sin forskningspolitiska proposition. Förväntningarna på denna är stor i forskar­världen, inte minst hos forskarna inom medicinska och odontologiska discipliner. Samma förutsättningar gäller tandvården och munhålans sjukdomar. För att tandvården kvalitetsmässigt skall utvecklas i takt med omvärlden krävs en stark odontologisk forskning och under kommande år kommer extra forskningsinsatser att vara nödvändiga för att stabilisera samhällets kostnader för tandvård.
Efter att tandhälsan hos barn under de senaste decennierna kontinuerligt förbättrats har nu nedgången i kariesförekomst avstannat och enligt Socialstyrelsens statistik har tandhälsan hos 12-åriga barn under senare år de facto försämrats. Särskilt utsatta är barn med invandrarbakgrund, och i storstäder som Malmö kan en ”tandhälsoklyfta” ses mellan olika stadsdelar.

Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen parodontit, tandlossning, i enstaka områden i bettet och nästan var tionde patient har parodontit som kräver omfattande behandling. En särskild problematik finns hos den äldre delen av befolkningen, som idag i hög utsträckning har egna kvarvarande tänder, och som ofta kräver stora och tekniskt komplicerade behandlingsinsatser.
Med en ökad andel åldringar i befolkningen blir också sambandet mellan orala sjukdomar och det allmänna hälsotillståndet viktigt att kartlägga. Till detta kommer att nya material och behandlingstekniker kontinuerligt införs i tandvården – med stora bakomliggande kommersiella intressen – och osäkerheten kring funktionen och effekterna av de nya materialen är stor. Det saknas således inte angelägna forskningsproblem att lösa. Behovet av odontologisk forskning är stort.

Svensk odontologisk forskning har haft en mycket stark internationell ställning och under perioden 1981–1998 tillhörde Sverige världens tre främsta forskningsnationer inom området odontologi. Senare års urholkning av de statliga anslagen till forskning har emellertid lett till en allvarlig stagnation av den odontologiska forskningen, konstaterade Vetenskapsrådet i en rapport förra året.
En evidensbaserad tandvård kräver stark odontologisk forskning och forskarutbildning vid landets lärosäten. Det behövs också en specialistutbildning med gedigen forskningsanknytning för att säkra inflödet av ny kunskap till vården och dra nytta av den internationella kunskapsutvecklingen. Tandvården behöver forskarutbildad personal som kan samverka med högskolorna i kunskapsöverföring ut till tandklinikerna.
För tandvården är det viktigt att regeringens forskningspolitiska proposition i höst tar hänsyn till den odontologiska forskningens behov. För Malmöfakultetens del handlar det om fortsatta rättigheter att bedriva forskarutbildning och om bibehållna anslag till fakultetens forskning. För socialdepartementet att fundera över är hur man genom en forskningssatsning kan stödja den stora investering i befolkningens tandhälsa som görs genom det nya tandvårdsstödet.

http://www.sydsvenskan.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)