Logga in

Lördag 16 januari

Frågor & Svar om tandvårdsreformen

8 juni, 2008 av Behnam Malekzadeh

Vad innehåller förslaget till tandvårdsreform?

Dagens system ersätts dels av ett allmänt tandvårdsbidrag (en så kallad tandvårdscheck), dels av ett skydd mot höga kostnader för omfattande tandvård.

 

Vad innehåller tandvårdsbidraget/tandvårdschecken?

Alla vuxna får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök på 300 kronor vartannat år. Målet är att fler regelbundet ska gå till tandläkaren. De grupper som har lägst besöksfrekvens, de i åldern 20-29 år och de över 75 år, får det dubbla beloppet, det vill säga 600 kronor vartannat år.

 

Hur ser skyddet mot höga kostnader ut?

Tandvården ska bli billigare när patienten har stora tandvårdsproblem. Tandvårdskostnader på upp till 3 000 kronor får alla betala själva. Från 3 000 kronor till 15 000 kronor betalar patienten halva beloppet, och från 15 000 kronor och uppåt behöver patienten endast betala 15 procent av kostnaden. Beräkningen av ersättningen grundas på referenspriser som fastställs för varje åtgärd.

 

Vad innebär tandvårdsreformen för dem som är 65 år eller äldre?

Personer som är 65 år eller äldre har i dag ett särskilt högkostnadsskydd för protetiska behandlingar. Det nya skyddet mot höga kostnader innebär att även mindre omfattande protetiska behandlingar, till exempel en tandkrona eller en bro, blir betydligt billigare för patienter över 65 år. För mer omfattande protetiska behandlingar, till exempel större implantatbehandlingar, förändras inte priset i någon större utsträckning för de allra flesta, jämfört med dagens högkostnadsskydd avseende protetik för gruppen 65 år eller äldre.

 

Om jag har abonnemangstandvård, kan jag använda tandvårdsbidraget som betalning?

Abonnemangstandvård är ett system för tandvård till fast pris. Den erbjuds ännu främst av folktandvården och riktar sig huvudsakligen till dem som har relativt god tandhälsa.
Ja, tandvårdsbidraget (tandvårdschecken) ska kunna användas som betalning för abonnemangsavtal, om avtalet innebär att vårdgivaren under en period av tre år ger ett fast pris för att utföra viss angiven tandvård som patienten behöver.

 

Vilket material blir ersättningsberättigande?

Det nya statliga tandvårdsstödet kommer att lämna ersättning för dentalt material av rimlig standard, även om detta skulle vara en ädel- eller gjutmetall. I dagens system omfattas inte ädel- eller gjutmetaller.
Ersättning för material kommer att lämnas genom att kostnaden för ett visst standardmaterial räknas in i referenspriset. Det kommer inte att bli så att ett visst material (t.ex. titan) är ersättningsberättigande och ett annat material (t.ex. kobolt-krom) inte är ersättningsberättigande.
Ersättningen från Försäkringskassan blir lika stor oavsett vilket material som sedan används i det enskilda fallet. Ett grundkrav för alla kostnadsberäkningar som rör dentala material i referenspriset, är att materialen är förenliga med kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Avsikten är att fyllningar som görs med amalgam inte ska vara ersättningsberättigande inom det nya
tandvårdsstödet, vilket överensstämmer med vad som gäller i dag.

 

Kommer jag att tjäna på att vänta på det nya stödet eller bör jag genomföra min tandvårdsbehandling före 1 juli?

Generellt sett bedöms reformen få följande effekter: För personer mellan 20 och 64 år innebär det nya tandvårdsstödet för de allra flesta att tandvårdskostnader över 4000-5000 kronor subventioneras i betydligt högre utsträckning än i dag. Tandvårdskostnader under dessa belopp förändras inte i någon större utsträckning.
För personer som är 65 år eller äldre innebär det nya tandvårdsstödet att mindre omfattande protetiska behandlingar, till exempel en tandkrona eller en bro, blir betydligt billigare. För mer omfattande protetiska behandlingar, till exempel större implantatbehandlingar, förändras inte priset i någon större utsträckning för de allra flesta. I alla fall inte om man jämför med dagens system med högkostnadsskydd för protetik för gruppen 65 år eller äldre.
I vissa fall kan det hända att en behandling som är ersättningsberättigande enligt dagens system inte kommer att vara det inom ramen för det nya tandvårdsstödet.

 

Tas förhandsprövningarna bort?

Det nya systemet bygger på ett tydligt regelverk för när viss tandvård kan bli ersättningsberättigande. Därmed behövs inte förhandsprövningar i lika stor utsträckning. Förhandsprövningarna tas inte bort helt, men kommer bara att göras i vissa fall. Det kan till exempel vara när en protetisk behandling behöver göras om, eller om man misstänker att en vårdgivare åsidosätter bestämmelser om vårdgivarnas skyldigheter eller förutsättningarna för ersättning.

 

Vilka regler gäller för mig som har påbörjat en behandling före den 1 juli, men som väntas bli färdig efter detta datum?

För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före den 1 juli ska äldre ersättningsbestämmelser gälla. Det gäller även om förhandsprövning har begärts före den 1 juli.

 

Om jag har fått en förhandsprövning godkänd före den 1 juli men inte påbörjat behandlingen, vilka ersättningsregler gäller?

Ett beslut om en förhandsprövning gäller i ett år. Du har alltså möjlighet att använda det gamla ersättningssystemet till dess att förhandsprövningen inte längre gäller, även om det innebär att behandlingen sker efter den 1 juli. Samma regler gäller om du endast hinner ansöka om förhandsprövning före den 1 juli.

 

Blir det fortsatt fri prissättning på tandvård?

Prisreglering införs inte, i stället införs ett system med referenspriser. Staten anger ett referenspris för olika tandvårdsåtgärder. Vårdgivarna är fria att sätta egna priser per åtgärd men referenspriset är grunden för den statliga ersättningen. Är vårdgivarens pris högre än referenspriset, beräknas ersättningen ändå efter referenspriset. Om vårdgivarens pris är lägre blir det däremot vårdgivarens faktiska pris som läggs till grund för beräkningen.

 

Hur kommer den så kallade prisportalen på Internet att fungera?

En prisportal på Internet ska utvecklas där patienter enkelt kan jämföra olika vårdgivares pris för till exempel en rotfyllning.

Källa: http://www.regeringen.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)