Logga in

Tisdag 19 januari

Du kan få fel stråldos hos tandläkaren

28 november, 2010 av Behnam Malekzadeh

Tiotusentals röntgenundersökningar utförs dagligen inom tandvården. Om stråldoserna är acceptabla vet ingen. Och myndigheten som har ansvar utför inga inspektioner.

I dag saknar Strålskyddsmyndigheten, SSM, resurser för att utföra inspektioner av röntgenutrustning inom tandvården. I praktiken utövas ingen tillsyn av vanlig röntgenutrustning på landets över 7 000 tandläkarmottagningar.

Ingen vet hur många utrustningar som finns – det saknas register. Myndigheten skriver själv i en omvärldsanalys från i somras att ”SSM:s verksamhet beträffande tandvården är i dag mycket begränsad”.

Kunskap saknas

I verkligheten betyder det att det saknas övergripande kunskap om strålningsmiljön på landets tandläkarmottagningar. Hur många röntgenundersökningar som utförs årligen inom tandvården är okänt. Det ungefärliga antalet undersökningar uppskattas till några miljoner om året, osäkert hur många.

En färsk undersökning från Folktandvården i Uppsala län blev klar i veckan. Enligt uppgift är det den enda i sitt slag i landet. Om resultatet kan appliceras över hela landet kommer ett stort antal apparater att behöva bytas ut.

Bryter mot kraven

Av de 175 undersökta vanliga röntgenapparaterna vid länets 22 mottagningar hade 44 felaktigt inställt strålfält. I samtliga fall var fältet större än det borde och gav därmed strålning till ett större område än avsett. Detta bryter direkt mot ett av SSM:s krav på konventionell röntgenutrustning inom tandvården.

Två apparater hade också felaktig rörspänning – också ett fel som måste åtgärdas.

Däremot finns inga bestämmelser eller referensmått som handlar om exponeringstider eller dosens storlek. I den nya studien fann man 30 gamla utrustningar som gav stora skillnader i exponeringstid, vissa exponerade för lång och andra för kort tid. Också när det gäller stråldosens storlek skiljde det mycket mellan apparaterna.

Eftersom varken exponeringstid eller stråldosens storlek är reglerade i några bestämmelser har apparater med sådana fel inte kunnat underkännas.

Sjukhusfysikern Anna Karlberg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är ansvarig för studien:

– Det borde finnas någon form av referensnivåer för exponeringstid och stråldos, det är en klar brist att det inte finns.

Hon bedömer att det finns förbättringar att göra trots att stråldoserna inom den vanliga tandvården generellt är låga. Som en konsekvens av översynen kommer Folktandvården i länet att byta ut ett 40-tal av sina röntgenapparater.

SSM har prioriterat tillsyn av röntgenutrustning inom sjukvården, eftersom stråldoserna där är betydligt högre än inom tandvården. Där skall tillsyn ske vart femte eller vart sjunde år, beroende på sjukhusets storlek.

Hur tillsynen för tandvården skall ske utreds just nu av SSM som i dokumentet från i somras öppet tillstår sina bristande kunskaper om strålning inom tandvården.

Källa: www.gp.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)